Wypowiedzenie Umowy Tmobile - Wzór | PDF | (2024)

Wzór Wypowiedzenie Umowy Tmobile

Szczegóły umowy:

 1. Numer umowy:
 2. Data zawarcia umowy:
 3. Okres obowiązywania umowy:
 4. Plan taryfowy:
 5. Kwota miesięcznej opłaty:

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między mną a Tmobile dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych, niniejszym pisemnie wypowiadam umowę z ważnością na najbliższy możliwy termin. Pragnę zamknąć swoje konto i zakończyć wszelkie zobowiązania względem Tmobile.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego wypowiedzenia i ustalenie ostatecznej daty zakończenia umowy. Po zakończeniu umowy, oczekuję otrzymania potwierdzenia na piśmie oraz informacji dotyczących ewentualnych opłat rozliczeniowych.

Zgodnie z przepisami prawa, obecnie przysługuje mi okres wypowiedzenia wynoszący 3 dni robocze. Jednocześnie wyrażam zgodę na rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku ponoszenia przez mnie dodatkowych kosztów za takie rozwiązanie.

Proszę o potwierdzenie wypowiedzenia umowy i przesłanie wszystkich informacji dotyczących końcowego rozliczenia na mój adres do korespondencji:

 1. Imię i nazwisko:
 2. Adres zamieszkania:
 3. Numer telefonu kontaktowego:
 4. Adres e-mail:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wyjaśnień, proszę o kontakt z mojej strony.

Z góry dziękuję za uwzględnienie mojej prośby. Liczę na szybkie i bezproblemowe zakończenie umowy oraz uregulowanie wszelkich płatności. Proszę o przesłanie odpowiedzi na moje powyższe dane kontaktowe.

 • Data:
 • Podpis:

Uwaga:

Pamiętaj, że przed złożeniem wypowiedzenia umowy, warto skontaktować się z Tmobile w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących procedury wypowiedzenia, wymaganego okresu wypowiedzenia oraz konsekwencji finansowych związanych z rozwiązaniem umowy. Wymagane dokumenty oraz miejsce wysyłki wypowiedzenia mogą różnić się w zależności od indywidualnych warunków umowy.

FAQ Wypowiedzenie Umowy T-Mobile Wzór

FAQ Wypowiedzenie Umowy T-Mobile Wzór

Pytanie 1: Jak mogę wypowiedzieć umowę z T-Mobile?

Odpowiedź:

Aby wypowiedzieć umowę z T-Mobile, musisz skontaktować się z obsługą klienta. Możesz to zrobić dzwoniąc na infolinię lub odwiedzając salon sprzedaży T-Mobile. Pracownik pomoże Ci wypełnić odpowiedni formularz wypowiedzenia i przekaże szczegółowe informacje dotyczące procesu wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie Umowy Nju Mobile - Wzór

Pytanie 2: Czy muszę podać powód wypowiedzenia umowy?

Odpowiedź:

Nie, nie musisz podawać powodu wypowiedzenia umowy z T-Mobile. Wystarczy złożyć wniosek o wypowiedzenie i dostarczyć go do odpowiedniego miejsca. Nie jest wymagane uzasadnianie wypowiedzenia.

Pytanie 3: Jakie dokumenty potrzebuję do wypowiedzenia umowy?

Odpowiedź:

Do wypowiedzenia umowy z T-Mobile będziesz musiał/a dostarczyć następujące dokumenty:

– Wypełniony formularz wypowiedzenia umowy;

– Kopia twojego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

– Eventualne dodatkowe dokumenty, jeśli są wymagane w przypadku konkretnej sytuacji (np. dokument potwierdzający zmianę miejsca zamieszkania).

Pytanie 4: Jaka jest minimalna długość umowy z T-Mobile?

Odpowiedź:

Minimalna długość umowy z T-Mobile może się różnić w zależności od konkretnego planu taryfowego. W przypadku większości standardowych umów, minimalny okres trwania wynosi 24 miesiące. Jednak niektóre taryfy mogą mieć krótszy lub dłuższy okres umowny. Szczegółowe informacje na temat minimalnej długości umowy znajdziesz w dokumentach umownych lub na stronie internetowej T-Mobile.

Pytanie 5: Jak długo trwa proces wypowiedzenia umowy z T-Mobile?

Odpowiedź:

Czas potrzebny na wypowiedzenie umowy z T-Mobile może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Zazwyczaj proces wypowiedzenia trwa około 30 dni, licząc od momentu złożenia wniosku. Warto jednak zawsze skonsultować się z konsultantem T-Mobile, aby uzyskać dokładne informacje na temat czasu trwania procesu wypowiedzenia w danym przypadku.

Pytanie 6: Czy muszę zapłacić jakąś karę za wypowiedzenie umowy z T-Mobile przed terminem?

Odpowiedź:

W zależności od konkretnych warunków umowy, może być wymagane zapłacenie kary za wypowiedzenie umowy z T-Mobile przed terminem jej zakończenia. Szczegóły dotyczące kar za wypowiedzenie znajdziesz w umowie lub uzyskasz je od pracownika T-Mobile. Przed wypowiedzeniem umowy zaleca się dokładne przeczytanie dokumentów umownych.

Pytanie 7: Co stanie się z moim numerem telefonu po wypowiedzeniu umowy z T-Mobile?

Odpowiedź:

W przypadku wypowiedzenia umowy z T-Mobile numer telefonu zostanie zamknięty. Nie będziesz już mógł/a korzystać z usług świadczonych przez T-Mobile na tym numerze. Istnieje jednak możliwość przeniesienia numeru do innego operatora telekomunikacyjnego. Aby tego dokonać, skontaktuj się z nowym operatorem i dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, aby przenieść swój numer.

Wypowiedzenie Umowy O Pracę Przez Pracownika Za Porozumieniem Stron - Wzór

Pytanie 8: Czy muszę zwrócić telefon po wypowiedzeniu umowy z T-Mobile?

Odpowiedź:

Jeśli otrzymałeś/aś telefon w ramach umowy z T-Mobile, będziesz musiał/a go zwrócić po wypowiedzeniu umowy. Zazwyczaj operator wymaga zwrotu telefonu w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, z kompletem akcesoriów (ładowarka, kabli itp.) i oryginalnym opakowaniem. Jeśli nie zwrócisz telefonu, T-Mobile może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami.

Pytanie 9: Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy z T-Mobile zanim upłynie jej okres?

Odpowiedź:

Jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wypowiedzenia umowy z T-Mobile przed upływem jej okresu zależą od warunków umowy i konkretnej sytuacji. Niemniej jednak, mogą wystąpić następujące konsekwencje:

– Konieczność zapłacenia kary za wypowiedzenie przedterminowe;

– Zamknięcie numeru telefonu i utrata dostępu do usług T-Mobile;

– Możliwość utraty rabatów lub promocji związanych z umową.

Pytanie 10: Czy mogę wypowiedzieć umowę z T-Mobile drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

T-Mobile umożliwia wypowiedzenie umowy drogą elektroniczną poprzez swoje e-usługi dostępne na stronie internetowej operatora. Możesz zalogować się na swoje konto i skorzystać z opcji wypowiedzenia umowy online. Szczegółowe instrukcje odnośnie do wypowiadania umowy drogą elektroniczną znajdziesz na stronie T-Mobile.

Pytanie 11: Co się stanie z moim dostępem do usług T-Mobile po wypowiedzeniu umowy?

Odpowiedź:

Po wypowiedzeniu umowy z T-Mobile, dostęp do usług świadczonych przez operatora zakończy się wraz z datą zakończenia umowy. Nie będziesz już mógł/a korzystać z połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych ani internetu w ramach usług T-Mobile. W przypadku przeniesienia numeru do innego operatora, usługi będą świadczone przez nowego operatora telekomunikacyjnego.

Pytanie 12: Czy mogę wypowiedzieć umowę z T-Mobile, jeśli jestem w okresie umownym?

Odpowiedź:

Tak, możesz wypowiedzieć umowę z T-Mobile, nawet jeśli jesteś w okresie umownym. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku wypowiedzenia umowy przed terminem, może być wymagane zapłacenie kary. Informacje na temat kar za wypowiedzenie przedterminowe znajdziesz w umowie lub uzyskasz je od pracownika T-Mobile.

Wypowiedzenie Umowy O Internet - Wzór

Pytanie 13: Czy muszę złożyć wypowiedzenie na piśmie?

Odpowiedź:

Tak, złożenie wypowiedzenia umowy z T-Mobile wymaga zwykle złożenia dokumentu w formie pisemnej. Większość operatorów telekomunikacyjnych wymaga, aby wypowiedzenie było złożone na piśmie i podpisane przez klienta. Możesz wypełnić formularz wypowiedzenia dostępny na stronie internetowej T-Mobile lub otrzymać go w salonie sprzedaży lub od pracownika obsługi klienta.

Pytanie 14: Jaka jest data zakończenia umowy po wypowiedzeniu?

Odpowiedź:

Data zakończenia umowy z T-Mobile uzależniona jest od warunków umowy i konkretnej sytuacji. Zazwyczaj umowa wygasa z końcem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, który przypada po upływie 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia. Dokładną datę zakończenia umowy znajdziesz na potwierdzeniu wypowiedzenia, które otrzymasz od T-Mobile.

Pytanie 15: Jak mogę skontaktować się z obsługą klienta T-Mobile?

Odpowiedź:

Możesz się skontaktować z obsługą klienta T-Mobile na kilka sposobów:

– Dzwoniąc na infolinię T-Mobile pod numer +48 793 793 000. Linia telefoniczna jest czynna 24 godziny na dobę.

– Odwiedzając salon sprzedaży T-Mobile. Możesz znaleźć najbliższy salon sprzedaży na stronie internetowej operatora.

– Korzystając z e-usług dostępnych na stronie T-Mobile. Możesz zalogować się na swoje konto i skorzystać z opcji kontaktu z obsługą klienta online.

– Przesyłając korespondencję pocztową na adres głównego biura operatora: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

Podsumowanie:
Wypowiedzenie umowy z T-Mobile jest możliwe poprzez kontakt z obsługą klienta. Nie musisz podawać powodu wypowiedzenia, jednak może być wymagane zapłacenie kary za wypowiedzenie przedterminowe. W zależności od warunków umowy, możliwe jest przeniesienie numeru do innego operatora. Po wypowiedzeniu umowy dostęp do usług T-Mobile zostaje zakończony. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dokładne informacje na temat procesu wypowiedzenia i konsekwencji wypowiedzenia umowy.
Wypowiedzenie Umowy Tmobile - Wzór | PDF | (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 5721

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.